Elérhetőségek

Mikebuda Község Önkormányzata

Cím: 2736 Mikebuda,
Fő utca 19.
Telefon:
+36-53-575-208
E-mail:
mikebuda@t-online.hu
Számla számaink


Kistérségi Szociális Segítőház

 

 

 

 

 

Az intézmény adatai:

Név:

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

Székhely:

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.

Nyitva álló helyiségek:

2737 Ceglédbercel, Pesti u. 61.

2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

2736 Mikebuda, Fő u. 19.

 
 

Ellátási terület:

Albertirsa Város, Dánszentmiklós, Ceglédbercel, Mikebuda Községek közigazgatási területe.

Szolgáltatási elemek:

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás: az Szt. 56. §-a szerinti személyes gondoskodás, úgymint:

 • falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • családsegítés.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a Gyvt. 39.40.49.§.szerinti

 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • család és gyermekjóléti szolgáltatás,
 • helyettes szülői ellátás.

Fenntartó

Humánszolgáltató Társulás (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.)

A fenntartó önkormányzatok egységes célja:

- a biztonságot adó család-, és gyermekpolitika, valamint az emberközeli szociális szolgáltatások fenntartása;

- az anyagi juttatások, szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások összehangolása, célzottságuk és hatékonyságuk növelése, a közösségi felelősségvállalás és szolidaritás erősítése.

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

A többször módosított A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §. alapján:

A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A szolgáltatás alapelvei

 1. Önkéntesség: A szolgáltatást mindenki önkéntesen veheti igénybe, kivéve az együttműködésre kötelezettek.
 2. Titoktartás: A Szociális Munka Etikai Kódexe alapján a szociális munkás az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az információk felelős kezelését, de társadalmi felelőssége vagy egyéb kötelezettségek módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens tudomására kell hoznia. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített, és az azokból kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
 3. Adatkezelés: Adatkezelésnél és nyilvántartásnál a Szociális Munka Etikai Kódexe és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint járunk el, különös tekintettel az adatok védelmére, a szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók jogaira, és az adatvédelmi nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokra. Személyes adatokat csak kivételes esetekben szolgáltatunk ki, pl. statisztikai célra (32. §, 32/A. §)

Család-és gyermekjóléti szolgálat

A segítségnyújtás formái:

 1. Családgondozás, egyéni esetkezelés: a klienssel az ellátás kezdetén együttműködési megállapodást kötünk, és gondozási tervet készítünk. A gondozási tervben rögzítjük a megoldandó feladatokat, felelősökkel és határidőkkel. Jellemzően ilyen tevékenység: családsegítés keretében végzett családgondozás, együttműködés szociális segélyezettekkel, pszichológiai tanácsadás.
 2. Csoportokkal végzett szociális munka: aktív korúak beilleszkedési programján belül csoportokkal végzett szociális munka is folyik intézményünkben. E során hasonló helyzetben levő, közös célokat megfogalmazó kliensekkel foglalkozunk.
 3. Eseti segítségnyújtás: ilyen esetekben nem kötünk együttműködési megállapodást a klienssel. Jellemzően az egyszeri segítségnyújtást követően az igénybevevő önállóan intézi, rendezi problémáját és nem igényel további segítséget. A klienssel közösen keressük meg a megoldási lehetőségeket.
 4. Ügyintézés: informális, adminisztratív tevékenység.

A segítség során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség.

A szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes.

Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:

- a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése

- szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,

- a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,

- felkérésre környezettanulmány készítése,

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával küzdők, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtása,

- közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,

- kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások,

A szolgáltatások közvetítése és nyújtása során lehetőséget biztosítunk az ügyfeleknek az ügyintézéshez szükséges telefon, fénymásolás, internet használatára.

Dologi javak közvetítése során segítséget nyújtunk más szervezeteknek az adományozás szervezésében, lebonyolításában.

Intézményünkben fogadunk ruha, játék, bútor és egyéb adományokat is. Ezeket ügyfélfogadási időben a kliensek megnézhetik, elvihetik.

Amennyiben tolószék, rolátor felajánlást kapunk, azt kölcsönszerződés keretében adjuk ki a rászorulók részére.

Az ügyfélfogadás rendje

Albertirsa:

A családsegítés az év minden munkanapján folyamatos, de az ügyfélfogadás a hét 3 munkanapjára korlátozódik a következők szerint:

A szerdai napon a családgondozók team ülést tartanak, az intézményvezető és a szakmai egység vezetőjének javaslata alapján megbeszélik, elemzik a folyamatban lévő ügyeket, segítenek kollégájuknak az esetleges elakadások kiküszöbölésében, a legoptimálisabb esetkezelési mód és eljárás kiválasztásában.

Albertirsa:   

NAP

ÓRA

Hétfő

8-18

Kedd

8-16

Péntek: 

8-14

 
 

Ceglédbercel:

NAP

ÓRA

Hétfő:     

10-15

Kedd:  

13- 18

Csütörtök

9-12

Péntek: 

8-12

 
 

Dánszentmiklós:

NAP

ÓRA

Hétfő

13-16

Csütörtök

12-16

 
 

Mikebuda:

NAP

ÓRA

Péntek

10-12

 
 

 Házi segítségnyújtás

 
 

Célja: a településeken élő – elsősorban - időskorú személyekről való gondoskodás, akik otthonukban önmaguk ellátására önállóan nem képesek, s róluk nem gondoskodnak. Segítségnyújtás az igénybevevők szükségleteinek megfelelően, önálló életvitelük fenntartása lakásukban, megszokott lakókörnyezetükben, annak érdekében, hogy emberi méltóságukat, kapcsolataikat megőrizve, koruknak és egészségi állapotuknak megfelelően teljes életet élhessenek.

a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

 1. a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, és
 1. a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában.
 2. A házi segítségnyújtás feladatait 4 szakképzett gondozó látja el, a következők szerint:

Albertirsa                                             2 gondozó,

Dánszentmiklós                                 1 gondozó

Ceglédbercel                                      1 gondozó

Mikebudán a gondozási feladatokra az igénylő állapotának és gondozási szükségletének megfelelő gondozót jelöl ki az intézményvezető.

A házi szociális gondozók munkanapokon 8 – 16 óra között látják el feladatukat a gondozást igénybevevő lakásán, illetve mindazon helyen, amelyet a gondozás feladatainak elvégzéséhez szükséges felkeresniük.

A gondozás igénybe vétele

Gondozásba vehető az a személy/család, aki saját háztartásában önállóan magát/családját ellátni nem tudja, s tartásra képes/köteles hozzátartozója nincs.

A gondozást az ügyfélnek kérelemben kell igényelnie. A kérelemhez csatolnia kell a háziorvos igazolását, valamint a hatósági jövedelemigazolást saját/családja jövedelméről. Gondozóval elkészíti a gondozási tervet, az igénylővel megállapodik a gondozás feladatairól, gyakoriságáról, idejéről, előkészíti a gondozási szükséglet megállapításához szükséges dokumentációt, arról az igénylőt tájékoztatja. A gondozási szükséglet megállapítását az intézményvezető vagy az általa megbízott szakértő végzi, és az igénylővel megállapodnak a gondozási időtartamról, s megállapítja a gondozásért fizetendő térítési díj összegét a hatályos díjtábla alapján.

A gondozás a gondozott részéről bármikor megszüntethető, és újra kérhető. A gondozás abban az esetben is megszűnik, ha a gondozott elköltözik, tartási szerződést köt, intézményi ellátást vesz igénybe (klub, átmeneti vagy tartós elhelyezés) vagy meghal.

Tanyagondnoki szolgálat

Célja: a külterületi lakosság leszakadásának megelőzése, az esélyegyenlőség megteremtése, a külterületi lakosság települési hátrányainak enyhítése. Az alapvető szükségletek kielégítését szolgáló ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás.

Feladatai:

A házi szociális gondozásra szorulók felkutatása, gondozás szervezése, a gondozó helyszínre történő szállítása;

Segítségnyújtás mindazon tevékenységek elvégzésében, amely a gondozott személyes környezetében előfordul, s azt önállóan elvégezni nem képes;

A külterületi lakosság tájékoztatása az intézményben elérhető speciális szolgáltatásokról, a szolgáltatásokat igénylő külterületi személyek szállítása;

Közreműködés a családsegítésben;

A közhivatalok és a lakosság közötti információáramlás biztosítása;

Szállítási szolgáltatás szervezése és bonyolítása.

Tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vétele

A Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 9/2014. (IX.15.) határozatában az ellátási területet az alábbiak szerint fogadta el: Albertirsa, Homokrész I. kerület 24-től a 188-ig, illetve a 0302/0107. hrsz-tól a 3966. hrsz-ig.

Az ellátásra az e területen lakók jogosultak, számukra a szolgáltatás ingyenes.

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele a kliens önkéntes, írásban benyújtott kérelme alapján vehető igénybe. A tanyagondnoki szolgálat elsősorban a kora vagy egészségi állapota miatt már kevéssé mobil külterületi lakosok számára biztosítja a városi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés elősegítése érdekében történő szállítást. A gyermekek szállítását az intézményvezető szabályozza.

A szállítás igénybevételének módját a Szállítási szabályzat rögzíti.

Szociális Étkeztetés

Célja: A szociálisan rászoruló személy vagy család számára napi egyszeri meleg étel biztosítása.

Igénybe vétel módja, feltételei, a térítési díj összege

Az étkeztetést az intézmény szervezi, az Albertirsa Város által megkötött szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatóval együttműködve. Az étkeztetés módja: kiszállítással.

Az étkezési igényt az intézményvezetőhöz kell benyújtani, aki a helyi rendelet alapján állapítja meg az igény jogosságát, s a jövedelemvizsgálat alapján állapítja meg a fizetendő térítési díjat is.

Az étkezés térítési díját és a gondozott által igénybe vehető kedvezmény mértékét az Albertirsai Kistérségi Társulás Társulási Tanács állapítja meg.

A szociális rászorultság megállapítása a mindenkori hatályos jogszabályok szerint, a kötelező mellékletek csatolásával történik.

Helyettes szülői ellátás

A helyettes szülői ellátás a gyermekjóléti alapszolgáltatás azon átmeneti elhelyezést biztosító formája, mely lehetővé teszi a krízisbe került szülő/k számára azt, hogy gyermekük/eik számára a krízis megoldásához szükséges ideig kérhessék a gyermek/ek ellátását az általuk ismert helyen és módon.

Célja:

Átmeneti gondozás, teljes körű ellátás, nevelés biztosítása a négy településen élő azon gyermekek számár, akikről a szülő egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, távolléte vagy más akadályoztatása miatt a családban átmenetileg nem tud gondoskodni.

Feladata:

A gyermekjóléti szolgálat támogatásával olyan megbízható ellátás biztosítása, amely lehetővé teszi a krízisbe került család támogatását oly módon, hogy a családban nevelt gyermek ne szakadjanak ki még átmenetileg sem a megszokott környezetből.

Az ellátás igénybevétele:

Az ellátás igénybevételére jogosult a Humánszolgáltató Társulás településeinek közigazgatási területén élő minden család.
Az átmeneti gondozás iránti kérelmet a kérelmező vagy annak törvényes képviselője az intézményvezetőnek nyújthatja be. Ezt az igényét az ellátást igénylő formanyomtatványon teheti meg.

Az ellátás igénybevételére a kérelmező és az intézményvezető megállapodást köt.

Az ellátás nyújtása az alábbiak szerint történik:
 

Az ellátás kezdetétől számított 15 napon beül az intézményvezető és a gyermek törvényes képviselője megállapodást köt.

A megállapodásnak tartalmaznia kell az ellátás időtartamát, helyét, a szülői kapcsolattartás módját és idejét, a térítési díjat.

Az intézményvezető állapítja meg a személyi térítési díjat, melyet az igénylő csekken, utólag, a gondozási napoknak megfelelően fizet be.

Kérelmező a megkötött megállapodástól eltérően, alapos indokkal kérheti az ellátás meghosszabbítását, melyről az intézményvezető a helyettes szülői tanácsadóval és a család családgondozójával történt egyeztetés után saját hatáskörében dönt.

Az ellátás megszűnése:

Az ellátás megszűnik, ha a vér szerinti család krízisállapota megszűnt, s írásban kérik a gondozás megszüntetését.

A megállapodásban rögzített határidő lejárt, s a szülő nem kérte a határidő módosítását.

A gyermekek elhelyezése más módon oldódik meg.

Az intézményben működő egyéb szolgáltatások

Pszichológiai ellátás

Jogi tanácsadás

 

Mindkét szolgáltatás a Cegléd Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Cegléd, Pesti u. 7.) közvetíti ki szolgálatunkhoz.

A pszichológiai tanácsadást csak a klienskör veheti igénybe, előzetes időpont egyeztetés után, ami a nyitva tartási időben bármikor megtehető. Amennyiben az egyeztetett időpontban a kliens nem jelenik meg, azt előzetesen nem jelenti be, - a várólista miatt – a szolgáltatást ismételten 6 hónapig nem veheti igénybe. Kivételt képez ez alól a krízisintervenció, illetve a testi épséget veszélyeztető állapot.  Az ellátás időtartamát, a pszichoterápia jellegét és hosszát a pszichológus határozza meg. A szolgáltatás ingyenes.

A jogi szolgáltatás mindegyik ellátáshoz kapcsolódik, minden lakos igénybe veheti, de ügyvédi megbízást az intézményben nem köthet. A szolgáltatás ingyenes.

Jogorvoslat

Az intézmény bármely szolgáltatását igénybe vevők jogorvoslattal A Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsához, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. illetve a területileg illetékes ellátottjogi  képviselőhöz fordulhatnak.

Ellátottjogi képviselő:

Forgács Béla

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

1365 Budapest, Pf. 646.

T:+36-20-4899-529

bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu

Gyermekjogi képviselő:

Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő

IJSZ Közép-magyarországi Regionális Iroda

1365 Budapest, Pf. 646.

T:+36-20-4899-639


Vissza az előző oldalra!
Mikebuda Község Önkormányzata - Magyar